תנאי שימוש באתר


ברוך הבא לאתר מכון שנקר לתיעוד וחקר העיצוב בישראל (להלן: "מכון שנקר"). להלן יפורטו תנאי
השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש").

1 .כללי
1.1 .תנאי השימוש אשר יפורטו חלים באתר המכון בכתובת – il.ac.shenkar.designarchive.www ,
אשר מנוהל ומופעל על-ידי מכון שנקר, וכן יחולו על כל אתר שיוקם על-ידו ואשר לא יהיה לו
תנאי שימוש ספציפיים (לעיל ולהלן: "האתר").
1.2 .למען הסר ספק יובהר כי המונח "אתר"(כהגדרתו לעיל), מתייחס לאתר על חלקיו השונים וכן
לתוכנו, מכל מין וסוג, לרבות מידע ותוכן אשר אינם גלויים למשתמשים.
1.3 .המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמה
מפורשת לתנאי השימוש וכן לכל חוק ו/או תקנה הרלוונטיים לכך. ככל שאין הוא מסכים
לתנאי השימוש, עליו להימנע משימוש באתר או לפנות אל מכון שנקר כדי לקבל סיוע בדרכים
חלופיות, ככל שקיימות כאלה.
1.4 .הגישה לאתר וכן השימוש בו ובשירותיו כפופים לתנאי השימוש, אשר תפקידם להסדיר, בין
היתר, את היחסים בין מכון שנקר לבין הגולשים באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר
תקשורת אחר (לעיל ולהלן: "המשתמש").
1.5 .האתר מספק שירותים, מוצרים, תכנים ומידע (להלן יחד: "מידע"), ובכללם גם יצירות
דיגיטליות, אשר נועדו לשירות ולשימוש המשתמש, כל פעולה אשר נעשית על-ידי משתמש
בהתבסס על תוכן זה, נעשית בהתאם לשיקול-דעתו האישי ובאחריות המשתמש בלבד, ולא
תשמע כל טענה בקשר לעניין זה כנגד מכון שנקר ו/או מי מטעמו.
1.6 .המונחים "מידע" ו-"תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי,
קולי וכיוצא באלה, או כל שילוב ביניהם, אשר יוצג בכל דרך, לרבות: צילום, תמונה, איור,
סרטון, הנפשה, תרשים, הדמיה, קובץ קולי וכו'.
1.7 .מכון שנקר עושה את מירב המאמצים כדי לספק תוכן עדכני ומדויק באתר זה. יחד עם זאת,
התוכן מוצג is-as ואינו מתחייב כי התוכן הינו מהימן ושלם, ולא יישא באחריות כלשהי בגין
טעויות בחומר המוצג ו/או תקלות בשירותים המקוונים והאחרים, ו/או בגין נזק הנגרם
למשתמש כלשהו (לרבות נזק תוצאתי), בין במשתמש אורח בין במנוי רשום, הנובע
מהסתמכות על התוכן המוצג באתר. השימוש בחומר המובא באתר, בשירותים שהוזמנו דרך
האתר ובשירותים המקוונים הינו באחריות המשתמש בלבד.
1.8 .חלוקת תנאי השימוש לפרקים שונים נועדה לשם התמצאות הקורא ולא ישמשו לפרשנות.
1.9 .תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לשני המינים, זכר
ונקבה, כאחד. 
2 .זכויות יוצרים
2.1 .למשתמש ידוע והוא מסכים כי כל פריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם.
2.2 .המשתמש יודע והוא מסכים כי חל עליו ו/או מי מטעמו איסור מוחלט להעתיק, לפרסם,
להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור באמצעות האינטרנט או אמצעים
אחרים, לעשות יצירה נגזרת של הפריט בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא
קבלת הסכמה לכך על-פי דין, אלא אם צוין במפורש אחרת.
2.3 .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.2 לעיל יובהר כי ככל שניתנה הסכמה מפורשת להורדת עותק
של יצירה מאתר מכון שנקר ו/או לעשות כל שימוש אחר ביצירה על-ידי המשתמש )להלן יחד:
"שימוש מותר"(, אזי יחולו ההוראות הבאות:
2.3.1 .השימוש המותר יהיה למטרה לא מסחרית;
2.3.2 .השימוש ייעשה על-ידי אדם או גוף שאינו פועל למטרות רווח;
2.3.3 .יינתן קרדיט ליוצר ולמכון שנקר, בהתאם לנוסח עליו יורה המכון, מראש ובכתב;
2.3.4.המשתמש לא יהיה רשאי לשנות את היצירה ו/או לעשות יצירה נגזרת בכל צורה
ואמצעי.
2.4 .יודגש כי אי עמידת המשתמש ו/או מי מטעמו בתנאי סעיף 3.2 ,במלואם, תביא לשלילת
הזכאות לעשיית השימוש ביצירה ועלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים.
3 .פרטיות
3.1 .מכון שנקר אוסף רק מידע אישי אשר סופק על ידי המשתמש, מרצונו, בהסכמה פעילה
ומודעת, במסגרת הליך הרישום כמשתמש.
3.2 .סוגי המידע האישי שאוסף מכון שנקר ייקבעו בהתאם למטרה שלשמה הוסכם למסור את
המידע ו/או בהתאם לשירות המבוקש.
3.3 .מכון שנקר יעשה שימוש במידע האישי, כדי לספק שירות למשתמש.
3.4 .מכון שנקר לא יעביר מידע אישי של משתמש לצדדים שלישיים אלא אם יידרש לכך על פי כל
דין ו/או התבקש למסור מידע לרשות מוסמכת בעקבות בקשה של אותה רשות ו/או אם הדבר
נחוץ כדי לספק למשתמש את השירות המבוקש, והוסכם על ידו להעביר את המידע לצד
שלישי.
3.5 .היה וייקבע כי תנאי מתנאי השימוש אינו תקף, בלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה, מכל
סיבה שהיא, יימחק תנאי זה מתנאי השימוש ואילו יתר תנאי השימוש יעמדו על כנם. במצב
כאמור, יראו בקיומו של תנאי דומה, אכיף, אשר תואם במהותו את תנאי השימוש, כבא
במקום התנאי שנמחק.
3.6 .תנאי שימוש אלו מהווים הסכם מלא בינך לבין מכון שנקר בכל הנוגע לאופן השימוש באתר
ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בכתב ו/או בעל-פי, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
3.7 .מובהר כי מכון שנקר יהיה רשאי להשהות ו/או לסיים את זכויות השימוש של משתמש אם
יהיה חשד של פעילות בלתי חוקית או פעילות אשר עלולה לפגוע ברגשות הציבור.
4 .פרטים ליצירת קשר עם מכון שנקר
בכל עניין ו/או שאלה ו/או בקשה, ניתן לפנות אלינו באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות:
4.1 .משלוח דואר לכתובת: אנה פרנק 12 ,רמת-גן, מיקוד 52526;
4.2 משלוח דואר אלקטרוני ;sidar@shenkar.ac.il
4.2 מספר טלפון 03-6131884